Πολιτική cookies – Privacy Policy

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων & Πολιτική cookie
του www.elgrecoandlyratoys.org

Στοιχεία επικοινωνίας

Ελεγκτής δεδομένων: Γεράσιμος Τζωρτζάτος, έδρα: Αθήνα (Ελλάδα)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατόχου: info@elgrecoandlyratoys.org

Μεταξύ των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από την παρούσα αίτηση, ανεξάρτητα ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διάφοροι τύποι δεδομένων, cookies και δεδομένα χρήσης.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή μέσω συγκεκριμένων κειμένων πληροφοριών που εμφανίζονται πριν συλλεχθούν τα δεδομένα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση των Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Αίτησης

Οποιαδήποτε χρήση των cookies – ή άλλα εργαλεία παρακολούθησης – ως μέρος αυτής της εφαρμογης (ιστοτοπου) ή υπηρεσίες τρίτων κοινής ωφέλειας που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή αυτή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, έχει ως στόχο να παράσχει τις αιτούμενες από το χρήστη υπηρεσίες, καθώς και τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, την δημοσιευση ή την κοινοποιηση μέσω αυτής της εφαρμογής και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει ή να διαδώσει αυτά, ελευθερώνοντας τον Ελεγκτή δεδομένων από κάθε ευθύνη προς τρίτους.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων

Μέθοδος επεξεργασίας

Ο ελεγκτής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής ή / και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και λογική που συνδέεται στενά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τα δεδομένα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα άλλα μέρη που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτής της εφαρμογής (διοικητικές, εμπορικές, marketing, νομικές, οι διαχειριστές του συστήματος) ή εξωτερικούς φορείς (όπως οι ανεξάρτητες τεχνικές υπηρεσίες, παροχής Hosting, εταιρείες πληροφορικής, φορείς επικοινωνίας).

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη σε περίπτωση που υπάρχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων («απλών»)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ, η επεξεργασία είναι σύννομη μόνον εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς,

– η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων πριν τη σύναψη της σύμβασης κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων,

– η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας,

– η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

– η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή άσκησης δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, και

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου της επεξεργασίας ή τρίτου, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, το οποίο (συμφέρον) υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του υποκειμένου, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Η νομιμοποιητική αυτή βάση επεξεργασίας δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Eδρα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επιχειρησιακή έδρα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στη μεταποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη στο info@elgrecoandlyratoys.org
Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση της μεταφοράς των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό του δημοσίου διεθνούς δικαίου ή από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων.

Εάν πραγματοποιηθεί μία από τις μεταφορές που περιγράφονται παραπάνω, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ζητήσει πληροφορίες από τον Ελεγκτή Δεδομένων επικοινωνώντας μαζί του στις ημερομηνίες έναρξης.

Περίοδος διατήρησης

Τα Δεδομένα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Ως εκ τούτου:
– Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη θα διατηρηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης.
– Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με το νόμιμο συμφέρον του Κατόχου θα διατηρηθούν μέχρι την ικανοποίηση αυτού του συμφέροντος. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο συμφέρον που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Ελεγκτή Δεδομένων.
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Ελεγκτής Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί η συναίνεση. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή εντολή αρχής.
Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, στο τέλος αυτής της περιόδου δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί το δικαίωμα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.

Σκοποί της επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων

Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Επικοινωνία με τον Χρήστη και τις Στατιστικές.

Για να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της θεραπείας και Προσωπικών Δεδομένων πραγματικά σημασία για κάθε σκοπό, ο χρήστης μπορεί να αναφέρεται στα κατάλληλα τμήματα του παρόντος εγγράφου.
Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Επικοινωνήστε με τον Χρήστη

Επικοινωνία με τον Χρήστη: Αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως απάντηση στο email που αποστέλλεται ανεξάρτητα από τον Χρήστη στο info@elgrecoandlyatoys.org

Ο Χρήστης, αποστέλλοντας τα στοιχεία τους μέσω της διεύθυνσης e-mail επικοινωνίας, συμφωνείτε να τα χρησιμοποιήσουν για την απάντηση σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών, εκτίμηση, ή οποιοδήποτε άλλο είδος που υποδεικνύεται από τη μορφή.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διάφοροι τύποι δεδομένων.

2. Στατιστικές

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον ελεγκτή δεδομένων να παρακολουθεί και να αναλύει δεδομένα κίνησης και χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών. Υπηρεσία που χρησιμοποιείται:
ShynyStat Free

Προμηθευτής: Triboo analytics data s.r.l.

Σκοπός: Στατιστικές

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα

– Cookies
– Δεδομένα χρήσης

Πολιτική απορρήτου: Το ShynyStat Free είναι μια στατιστική υπηρεσία που παρέχεται από την Triboo Data Analytics S.R.L. Αυτή η στατιστική υπηρεσία καθιστά τη διεύθυνση IP του χρήστη ανώνυμη. Privacy Policy: https://www.shinystat.com/it/informativa_sito.html

Αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες

Αυτός ο τύπος υπηρεσιών σάς επιτρέπει να κάνετε αλληλεπιδράσεις με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της εφαρμογής.

Οι αλληλεπιδράσεις και οι πληροφορίες που αποκτάται με αυτήν την Εφαρμογή υπόκεινται οπωσδήποτε στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη σχετικά με κάθε κοινωνικό δίκτυο.

Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό, ακόμη και αν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, τα ίδια δεδομένα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένα.

Υπηρεσία που χρησιμοποιείται: κουμπί “Like” και social widget Facebook

Παροχέας: Facebook, inc.

Σκοπός: Αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα

– Cookies
– Δεδομένα χρήσης

Πολιτική Απορρήτου: Το κουμπί “Like” και τα κοινωνικά widget του Facebook αποτελούν υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο παρέχεται από το Facebook, Inc. Privacy Policy: https://www.facebook.com/policy.php

Δικαιώματα χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Ειδικότερα, ως Χρήστης έχετε το δικαίωμα:

– να αποσύρετε την συναίνεση ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που είχε εκφράσει προηγουμένως.
– να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν συμβαίνει σε άλλη νομική βάση από τη συναίνεση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα της ανακοπής αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα.
– έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνετε αντίγραφο των επεξεργασμένων δεδομένων.
– να επαληθεύσετε και να ζητήσετε τη διόρθωση. Ο Χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των Δεδομένων του και να ζητήσει την ενημέρωση ή τη διόρθωσή του.
– να λάβετε τον περιορισμό της θεραπείας. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων του. Στην περίπτωση αυτή, ο Ελεγκτής Δεδομένων δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη διατήρησή τους.
– να αποκτήσετε την ακύρωση ή την κατάργηση των προσωπικών δεδομένων. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση των Δεδομένων του από τον Κάτοχο.
– να λάβετε τα δεδομένα σας ή να τα μεταφέρετε σε άλλο κάτοχο. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένη μορφή, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως και μπορούν να διαβαστούν με αυτόματη συσκευή και, όπου αυτό είναι εφικτό από τεχνικής απόψεως, να επιτύχετε τη μεταφορά χωρίς εμπόδια σε άλλο κάτοχο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όταν τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση της οποίας ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε συμβατικά μέτρα που συνδέονται με αυτό.
– να προβάλετε παράπονα. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή να ενεργήσει ενώπιον του δικαστηρίου.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα του να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα αντιμετωπίζονται προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας με την οποία είναι ιδιοκτήτρια ή να ακολουθήσει μια έννομο συμφέρον του ιδιοκτήτη, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους αναγόμενους στην ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι εάν τα δεδομένα τους υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία χωρίς να παραθέσουν τυχόν λόγους. Για να διαπιστώσετε εάν ο κάτοχος ασχολείται με δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματα

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη, οι Χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Οι αιτήσεις κατατίθενται δωρεάν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κύριο το συντομότερο δυνατόν, εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιηση των δεδομένων:

Άμυνα στο δικαστήριο

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα προπαρασκευαστικά στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές άμυνας κατά της εσφαλμένης χρήσης αυτής της εφαρμογής ή σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Ελεγκτής Δεδομένων ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Δεδομένα με εντολή των δημόσιων αρχών.

Ειδικές πληροφορίες

Κατόπιν αιτήματός σας, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου, η εφαρμογή αυτή μπορεί να σας παρέχει πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες, ή τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Η εφαρμογή αυτή και τυχόν υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί μπορεί να συλλέγει αρχεία καταγραφής του συστήματος, τα οποία είναι αρχεία που καταγράφουν τις αλληλεπιδράσεις και μπορεί επίσης να περιέχει προσωπικά στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP στις ανάγκες των χρηστών που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Απάντηση στα αιτήματα “DO NOT TRACK”

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τα αιτήματα “DO NOT TRACK”. Για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζονται από τρίτες υπηρεσίες, ο Χρήστης καλείται να συμβουλευτεί τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους χρήστες σε αυτή τη σελίδα. Συνεπώς, συμβουλευτείτε αυτή τη σελίδα τακτικά, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αλλαγών που έγιναν σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, ο Χρήστης υποχρεούται να παύσει να χρησιμοποιεί αυτή την Εφαρμογή και μπορεί να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων να αφαιρέσει τα Προσωπικά Δεδομένα του. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η προηγούμενη πολιτική απορρήτου θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέχθηκαν μέχρι τότε.

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Αποτελεί προσωπικά δεδομένα κάθε πληροφορία που, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, κάνει ένα προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Δεδομένα χρήσης

Αυτές είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της εφαρμογής (και από τρίτα μέρη που ενσωματώνονται σε αυτή την αίτηση) εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων: διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται με την εφαρμογή αυτή, οι διευθύνσεις URI ( Uniform Resource Identifier), ο χρόνος της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην προώθηση του αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνονται σε απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ). η χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του συστήματος πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη, οι διάφορες ώρα της επίσκεψης (για παράδειγμα, ο χρόνος που δαπανάται για κάθε σελίδα) και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε στο εσωτερικό της Αίτησης, με ιδιαίτερη αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που πραγματοποιήθηκαν, στις παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής σας.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή αυτή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το ενδιαφερόμενο μέρος.

Ενδιαφερόμενος

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή διαχειριστής)

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή κάτοχος)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και την χρήση αυτής της εφαρμογής. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η εφαρμογή

Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού μέσω του οποίου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών, ο παρόν ιστότοπο.

Yπηρεσία

Η Υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή όπως ορίζεται στους σχετικούς όρους (αν υπάρχουν) σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο θα επεκταθεί σε όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookie

Μικρό μέρος των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές αναφορές

Αυτή η δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής συντάσσεται βάσει πολλών νομοθετικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά μόνο αυτόν τον ιστότοπο.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2023

 

This content is protected. Please don\'t copy and paste.